เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.เขื่อนพระรามหก
01.เขื่อนพระรามหก
02.ปตร.พระนารายณ์
02.ปตร.พระนารายณ์
03.ทรบ.ปากคลองระพีพัฒน์
03.ทรบ.ปากคลองระพีพัฒน์
04.ปตร.พระมหินทร์
04.ปตร.พระมหินทร์
05.ปตร.พระเอกาทศรถ
05.ปตร.พระเอกาทศรถ
06.ปตร.พระศรีศิลป์
06.ปตร.พระศรีศิลป์
07.ปตร.พระศรีเสาวภาค
07.ปตร.พระศรีเสาวภาค
08.โรงสูบฯ_1ขวา-1
08.โรงสูบฯ_1ขวา-1
09.ทรบ.2ขวา
09.ทรบ.2ขวา
10.ทรบ.3ขวา
10.ทรบ.3ขวา
11.ทรบ.4ขวา
11.ทรบ.4ขวา
12.ทรบ.5ขวา
12.ทรบ.5ขวา
13.ทรบ.6ขวา
13.ทรบ.6ขวา
14.ทรบ.7ขวา
14.ทรบ.7ขวา
15.ทรบ.8ขวา
15.ทรบ.8ขวา
16.ทรบ.9ขวา
16.ทรบ.9ขวา
17.ทรบ.10ขวา
17.ทรบ.10ขวา
18.ทรบ.11ขวา
18.ทรบ.11ขวา
19.ปตร.หนองสรวง
19.ปตร.หนองสรวง
20.ปตร.หัวหนองปลิง
20.ปตร.หัวหนองปลิง
21.ทางทิ้งน้ำห้วยป่า
21.ทางทิ้งน้ำห้วยป่า
22.ไซฟอนหนองรู
22.ไซฟอนหนองรู
23.ปตร.หนองรู
23.ปตร.หนองรู
24.ทางทิ้งน้ำหนองแค
24.ทางทิ้งน้ำหนองแค
25ไซฟอนหนองแค
25ไซฟอนหนองแค
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ