เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ทรบ.ปากคลองนครหลวง
6.88
6.70
10.85
3.6
01.ทรบ.ปากคลองนครหลวง
02.ทรบ.1ขวา(เดิม)
6.88
6.70
0.00
0.0
02.ทรบ.1ขวา(เดิม)
03.ทรบ.1ซ้าย
6.59
6.54
0.00
0.0
03.ทรบ.1ซ้าย
04.ทรบ.1ขวา
5.98
5.95
0.00
3.7
04.ทรบ.1ขวา
05.ทรบ.2ขวา
3.70
3.46
0.00
21.2
05.ทรบ.2ขวา
06.ทรบ.3ขวา
3.01
2.75
0.00
5.1
06.ทรบ.3ขวา
07.ทรบ.4ขวา
2.91
2.81
0.00
2.0
07.ทรบ.4ขวา
08.ทรบ.5 ขวา
2.85
2.75
0.00
0.0
08.ทรบ.5 ขวา
09.ทรบ.6ขวา
1.74
1.40
0.00
11.5
09.ทรบ.6ขวา
10.ทรบ.7ขวา
1.66
1.52
0.00
0.0
10.ทรบ.7ขวา
11.ทรบ.1ซ้าย-1ขวา
5.28
5.15
0.00
30.1
11.ทรบ.1ซ้าย-1ขวา
12.ทรบ.กม.10+000
5.98
3.70
0.00
0.0
12.ทรบ.กม.10+000
13.ปตร.กม.21+250
3.69
3.25
0.00
0.0
13.ปตร.กม.21+250
14.ทรบ.ปลายคลอง_กม.60
1.54
1.52
0.00
0.0
14.ทรบ.ปลายคลอง_กม.60
15.ไซฟอนบ้านหีบ
3.26
3.01
0.00
0.0
15.ไซฟอนบ้านหีบ
16.ท่อลอดถนนโรจนะ
2.25
2.25
0.00
5.0
16.ท่อลอดถนนโรจนะ
17.ปตร.คลองจิก
1.65
1.40
0.00
3.0
17.ปตร.คลองจิก
18.ทรบ.คลองเจ็กมา
1.60
1.35
0.00
0.0
18.ทรบ.คลองเจ็กมา
19.ปตร.บ้านโพ
1.85
1.80
0.00
3.2
19.ปตร.บ้านโพ
20.ปตร.บางหงส์
1.68
1.43
0.00
2.0
20.ปตร.บางหงส์
21.ปตร.สวัสดิ์
2.09
2.04
0.00
20.9
21.ปตร.สวัสดิ์
22.ปตร.ข้าวเม่า
2.45
2.11
0.00
19.0
22.ปตร.ข้าวเม่า
23.ปตร.บ้านหว้า
2.00
1.81
0.00
0.0
23.ปตร.บ้านหว้า
24.ปตร.บ้านพาสน์
1.85
1.85
0.00
0.0
24.ปตร.บ้านพาสน์
25.ปตร.บ้านเลน
1.80
1.80
0.00
0.0
25.ปตร.บ้านเลน
26.หน้า_รพ.อยุธยา
0.00
0.00
0.00
0.0
26.หน้า_รพ.อยุธยา
27.คลองบ้านหีบ
3.05
0.00
0.00
0.0
27.คลองบ้านหีบ
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ