เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ทรบ.ปากคลองนครหลวง
01.ทรบ.ปากคลองนครหลวง
02.ทรบ.1ขวา(เดิม)
02.ทรบ.1ขวา(เดิม)
03.ทรบ.1ซ้าย
03.ทรบ.1ซ้าย
04.ทรบ.1ขวา
04.ทรบ.1ขวา
05.ทรบ.2ขวา
05.ทรบ.2ขวา
06.ทรบ.3ขวา
06.ทรบ.3ขวา
07.ทรบ.4ขวา
07.ทรบ.4ขวา
08.ทรบ.5 ขวา
08.ทรบ.5 ขวา
09.ทรบ.6ขวา
09.ทรบ.6ขวา
10.ทรบ.7ขวา
10.ทรบ.7ขวา
11.ทรบ.1ซ้าย-1ขวา
11.ทรบ.1ซ้าย-1ขวา
12.ทรบ.กม.10+000
12.ทรบ.กม.10+000
13.ปตร.กม.21+250
13.ปตร.กม.21+250
14.ทรบ.ปลายคลอง_กม.60
14.ทรบ.ปลายคลอง_กม.60
15.ไซฟอนบ้านหีบ
15.ไซฟอนบ้านหีบ
16.ท่อลอดถนนโรจนะ
16.ท่อลอดถนนโรจนะ
17.ปตร.คลองจิก
17.ปตร.คลองจิก
18.ทรบ.คลองเจ็กมา
18.ทรบ.คลองเจ็กมา
19.ปตร.บ้านโพ
19.ปตร.บ้านโพ
20.ปตร.บางหงส์
20.ปตร.บางหงส์
21.ปตร.สวัสดิ์
21.ปตร.สวัสดิ์
22.ปตร.ข้าวเม่า
22.ปตร.ข้าวเม่า
23.ปตร.บ้านหว้า
23.ปตร.บ้านหว้า
24.ปตร.บ้านพาสน์
24.ปตร.บ้านพาสน์
25.ปตร.บ้านเลน
25.ปตร.บ้านเลน
26.หน้า_รพ.อยุธยา
26.หน้า_รพ.อยุธยา
27.คลองบ้านหีบ
27.คลองบ้านหีบ
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ