เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.เริงราง
01.ปตร.เริงราง
02.ทรบ.23ขวา
02.ทรบ.23ขวา
03.ทรบ.24ขวา
03.ทรบ.24ขวา
04.ทรบ.25ขวา
04.ทรบ.25ขวา
05.ปตร.บางกุ่ม
05.ปตร.บางกุ่ม
06.ปตร.ระหาร
06.ปตร.ระหาร
07.ปตร.บางเพลิง
07.ปตร.บางเพลิง
08.ปตร.เกาะเลิ่ง
08.ปตร.เกาะเลิ่ง
09.ปตร.บางพระครู
09.ปตร.บางพระครู
10.ไซฟอน_กม.120+000
10.ไซฟอน_กม.120+000
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ