เลือกวันที่: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:   ::::   11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20:   ::::   21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31:
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค วันที่
ปตร./ปตน.เหนือ/ใน ม.ท้าย/นอก ม.น้ำผ่าน ม.3/วินาที ปริมาณฝน มม.จุดที่ตั้งสถานี
01.ปตร.ช่องแค
01.ปตร.ช่องแค
02.ทรบ.9ขวา
02.ทรบ.9ขวา
03.ทรบ.10ขวา
03.ทรบ.10ขวา
04.ทรบ.11ขวา
04.ทรบ.11ขวา
05.ทรบ.12ขวา
05.ทรบ.12ขวา
06.ทรบ.13ขวา
06.ทรบ.13ขวา
07.ทรบ.14ขวา
07.ทรบ.14ขวา
08.ทรบ.15ขวา
08.ทรบ.15ขวา
09.ทรบ.16ขวา-1
09.ทรบ.16ขวา-1
10.ทรบ.16ขวา
10.ทรบ.16ขวา
11.ทรบ.17ขวา
11.ทรบ.17ขวา
12.ทรบ.1ซ้าย
12.ทรบ.1ซ้าย
13.ทรบ.2ซ้าย
13.ทรบ.2ซ้าย
14.ทรบ.3ซ้าย
14.ทรบ.3ซ้าย
15.ปตร.หนองเมือง
15.ปตร.หนองเมือง
16.ทางทิ้งน้ำบ้านกล้วย
16.ทางทิ้งน้ำบ้านกล้วย
17.ไซฟอน_กม.61+300
17.ไซฟอน_กม.61+300
18.ไซฟอน_กม.65+800
18.ไซฟอน_กม.65+800
19.ไซฟอน_กม.77+900
19.ไซฟอน_กม.77+900
20.ไซฟอน_กม.82+500
20.ไซฟอน_กม.82+500
21.ปตร.ลำโพธิ์ชัย
21.ปตร.ลำโพธิ์ชัย
22.ปตร.บางกะเพียง
22.ปตร.บางกะเพียง
23.ปตร.บางขาม
23.ปตร.บางขาม
ข้อมูล: ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค
โปรแกรม: นายสุรพล อนุสรหิรัญการ